• direccion@tendentcia.es | 934 269 232 | 681 358 114 | c/ Viladomat, 73

Política de privacitat

Per mitjà d’aquest lloc web (WWW.TENDENTCIA.ES), es recullen dades de caràcter personal necessari per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

L’informem que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) compleix amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD) i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 del RGPD i article 11 LOPDGDD, aquesta Política de Privacitat s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P., realitza com a Responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través del seu web, o recaptats en qualsevol de les seccions del lloc web.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Responsable del tractament: TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P.
Domicili: C/VILADOMAT, 73, BOTIGA 1a, 08015, BARCELONA (BARCELONA)
CIF: B64574379
Email: DIRECCION@TENDENTCIA.ES
Delegat de protecció de Dades (DPO): SIB TRAINING, S.L.O., per a més informació contacti a través de la nostra web: www.sibprodasa.es.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació comercial establerta i, específicament per a:

Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.
Per a comunicar amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzi a través dels serveis i/o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, correus electrònics i/o les trucades telefòniques).
Per a proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats.
Per a oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
En el seu cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.
Comunicacions: Podrem enviar-li correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes, qüestions tècniques i canvis en aquests. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes i no pot renunciar a elles.
En el seu cas, comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per a contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per a notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de manera expressa i separada per l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a aquest efecte en aquestes, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment tret que vingui imposat per llei o existeixi algun requeriment judicial.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades) i durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable. En aquest cas, es tractaran les seves dades de caràcter legal únicament amb la finalitat d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals del Responsable del Tractament.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P., tracta les seves dades personals d’acord amb les següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1), l’interès legítim (2), l’execució d’un contracte (3) i el compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament (4).

El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:
En el procés de registre com a client o en la pàgina web o mitjançant correu electrònic corporatiu indicat en el lloc web, amb la finalitat d’atendre de forma adequada les consultes i peticions dels usuaris,
En el moment d’enviar comunicacions de TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P.

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de manera voluntària i lliure les dades necessàries per a poder atendre-li. No obstant això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per a tractar les seves dades, si bé aquesta negativa implicarà la impossibilitat que puguem atendre la seva petició.

El Responsable del Tractament enviarà comunicacions comercials als usuaris que s’hagin registrat en el lloc web i que hagin atorgat el seu consentiment per a això.

L’Interès legítim de TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P., a mantenir i fidelizar als seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, ex.: millorar productes, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocioni etc., sense perjudici del compliment per part de TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P., de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.
Execució contractual entre TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P., i l’usuari, tractant aquelles dades que l’usuari faciliti voluntàriament al Responsable del Tractament a través del lloc web, amb la finalitat de gestionar i prestar els productes i/o serveis sol·licitats i/o contractats, el pagament, la facturació i els enviaments.
Compliment de les obligacions legals aplicables al Responsable del Tractament.

TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P., entén que, en facilitar-nos aquestes dades, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats abans descrites.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.

Amb caràcter general, TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P., no cedirà les seves dades personals a tercers tret que estiguem obligats legalment a això o per a atendre les finalitats del tractament.

TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P., no realitzarà transferències internacionals de les dades personals recaptades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels següents suposats:

Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en les quals l’interessat sigui part.
Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.
Que la transferència internacional de dades tingui lloc per mediar consentiment exprés de l’interessat.
Que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web en servidors situats fora de l’Espai Econòmic Europeu.

En tot cas, en els supòsits en els quals pugui tenir lloc transferències internacionals de dades, TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P., comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades:

Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de les seves dades personals.
Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació del servei.
Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.
Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– els hi enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen en “Identificació del Responsable del tractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació:  Nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant les condicions d’aquest.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P. l’informa igualment del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinades dades

TENDENTCIA CLINICA DENTAL, S.L.P., informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals en ella previstes.

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, la configuració del dispositiu.

Mesures de seguretat

A més, se l’informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Modificació de la Política de Privacitat

La present Política de Privacitat podrà ser modificada d’acord amb la legislació vigent en qualsevol moment. No obstant això, el Responsable del Tractament l’informarà d’aquests canvis sempre que els mateixos tinguin un impacte rellevant per a la protecció de les seves dades de caràcter personal.

Pot posar-se en contacte amb el Responsable del Tractament en qualsevol moment a través de les adreces postal i electrònica indicades en aquesta Política de Privacitat.

MENORS

L’accés i registre en la web o a través de les xarxes socials està prohibit a menors de 14 anys. En cas que el menor o incapaç volgués registrar-se, serà necessària la intervenció del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal mitjançant document vàlid que acredito la representació legal de l’usuari incapaç per a l’accés.

EL TITULAR DE LA WEB/XARXES SOCIALS quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de les xarxes socials per menors o incapaces.